User config

Search

Categories

[Instrumental] VA - Soul Sound - Shen Shan You Gu (深山幽谷 Thâm Sơn U Cốc) (2005) [WAV]

Posted by Trung Tue on Jun 20, 2009 with 0 Comments
Soul Sound - Shen Shan You Gu (深山幽谷 Thâm Sơn U Cốc) (2005)
| WAV+CUE | 350MB | Erhu/Guzheng/Pipa/Yangqin/Xiao/Instrumental |

专辑名称:心灵音乐典藏系列-深山幽谷
歌手姓名:群星
出版发行:安徽音像出版社
发行时间:2005
唱片编号:CN-E15-03-0080-0/A.J6

Tracklist:
01 听音 (中音笙 琵琶) Tīng Yīn (Zhōng Yīn Shēng / Pí Pa)
Thính Âm (Trung Âm Sanh / Tỳ Bà)
02 深山幽谷 (中音笙 二胡) Shēn Shān Yōu Gǔ (Zhōng Yīn Shēng / Èr Hú)
Thâm Sơn U Cốc (Trung Âm Sanh / Nhị Hồ)
03 天上人间 (排箫) Tiān Shàng Rén Jiān (Pái Xiāo)
Thiên Thượng Nhân Gian (Bài Tiêu)
04 静与动 (洞箫 二胡)
Jìng Yǔ Dòng (Dòng Xiāo / Èr Hú)
Tĩnh Dữ Động (Đỗng Tiêu / Nhị Hồ)
05 云彩浮半空 (女声 中音笙)
Yún Cai Fú Bàn Kōng (Nǚ Shēng / Zhōng Yīn Shēng)
Vân Thải Phù Bán Không (Nữ Thanh / Trung Âm Sanh)
06 春风又回头 (二胡 中音笙)
Chūn Fēng Yòu Huí Tóu (Èr Hú / Zhōng Yīn Shēng)
Xuân Phong Hựu Hồi Đầu (Nhị Hồ / Trung Âm Sanh)
07 牵引 (二胡 扬琴) Qiān Yǐn (Èr Hú / Yáng Qín)
Khiên Dẫn (Nhị Hồ / Dương Cầm)
08 潺潺流水 (古筝 竹笛) Chán Chán Liú Shuǐ (Gǔ Zhēng / Zhú Dí)
Sàn Sàn Lưu Thủy (Cổ Tranh / Trúc Địch)
09 小桥流水 (古筝 琵琶) Xiǎo Qiáo Liú Shuǐ (Gǔ Zhēng / Pí Pa)
Tiểu Kiều Lưu Thủy (Cổ Tranh / Tỳ Bà)

4S | SH | PC | BD | MG | AD | Demo | Password: vnltue

Other Albums:
Soul Sound - Qiu Shui Ru Meng (秋水如梦) (2005) [WAV]
Soul Sound - Yue Luo Wu Ti (月落乌啼) (2005) [WAV]
Soul Sound - Yan Xia Yu Yi (檐下雨意) (2005) [WAV]
Soul Sound - Shen Shan You Gu (深山幽谷) (2005) [WAV]
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft