User config

Search

Categories

[Guzheng, Folk] Various Artists - 36 Melodies Of Guzheng (古筝三十六记) (2011) [FLAC]

Posted by TUE on Jan 19, 2010 with 0 Comments
Divine Instrument - 36 Melodies Of Guzheng
中國古箏名曲節選 - 古箏三十六記
Trung Quốc Cổ Tranh Danh Khúc Tiết Tuyển - Cổ Tranh Tam Thập Lục Kí
| FLAC (Tracks+Cue) | 295MB | Guzheng, Folk, Instrumental | Covers | 2011 |

Tracklist:
01 凤阳花鼓 Phượng Dương Hoa Cổ
Fengyang Flower Drum
02 紫竹调 Tử Trúc Điều
Purple Bamboo Melody
03 采茶扑蝶 Thải Trà Phốc Điệp
Plucking Tea Leaves and Catching the Butterfilies
04 南正宫 Nam Chính Cung
Nan Zheng Gong
05 泣颜回 Khấp Nhan Hồi
Crying Yanhui
06 小开手 Tiểu Khai Thủ
Melody of Xiao Kai Shou
07 怀旧 Hoài Cựu
Memory
08 木兰从军 Mộc Lan Tùng Quân
Mulan Joining the Army
09 青梅竹马 Thanh Mai Trúc Mã
Puppy Love
10 苏武牧羊 Tô Vũ Mục Dương
Su Wu Mu Yang
11 黄水谣 Hoàng Thủy Dao
The Ballad of Yellow River
12 关山月 Quan Sơn Nguyệt
Moon on Guan Mountain
13 平湖秋月 Bình Hồ Thu Nguyệt
Autumn Moon Over The Calm Lake
14 剪靛花 Tiễn Điện Hoa
Jian Dian Hua
15 杨翠喜 Dương Thúy Hỉ
Yang Cuixi
16 旱天雷 Hạn Thiên Lôi
Thunders in the Dry Season
17 小鸟朝凤 Tiểu Điểu Triều Phượng
Hundreds of Birds paying homage to Phoenix
18 妆台秋思 Trang Đài Thu Tư
Autumn Recollections
19 金蛇狂舞 Kim Xà Cuồng Vũ
Swing Golden Snakes
20 赏秋 Thưởng Thu
The Tastes of Fall
21 别鹤怨 Biệt Hạc Oán
Bie Hao Yuan
22 北正宫 Bắc Chính Cung
Bei Zheng Gong
23 蕉石鸣琴 Tiêu Thạch Minh Cầm
Jiao Shí Míng Qín
24 蝶恋花 Điệp Luyến Hoa
The Butterfly Loves The Flower
25 彩云追月 Thải Vân Truy Nguyệt
Colourful Clouds Chasing The Moon
26 双叠翠 Song Điệp Thúy
Shuang Dié Cuì
27 西厢调 Tây Sương Điều
Xi Xiang Diào
28 鸿雁捎书 Hồng Nhạn Sao Thư
Hóng Yàn Shao Shu
29 浪淘沙 Lãng Đào Sa
Great Waves Wash Away The Sand
30 三十三板 Tam Thập Tam Bản
Thirty-three Ban
31 渔舟唱晚 Ngư Chu Xướng Vãn
Fisherman's Nocturne
32 高山流水 Cao Sơn Lưu Thủy
The High Mountain and the Flowing Water
33 蕉窗夜雨 Tiêu Song Dạ Vũ
Night Rain Falling On The Banana Leaves Outside The Window
34 平沙落雁 Bình Sa Lạc Nhạn
On Plain Sand Were Fallen Wild Geese
35 雨打芭蕉 Vũ Đả Ba Tiêu
Yu Da Ba Jiao
36 纺织忙 Phưởng Chức Mang
Fang Zhi Mang

MF | BD | MG | Demo | Password: vnltue

© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - Spek - CUETools - WinRAR - XRECODE