-->

User config

Search

Categories

[Instrumental] Fa Shao San Jue Shang 1 - Liuyang River (浏阳河 Lưu Dương Hà) (2010) [WAV]

Posted by Trung Tue on Jan 17, 2011 with 1 Comments
Fa Shao San Jue Shang 1 - Liuyang River (浏阳河 Lưu Dương Hà)
| WAV+CUE | 428MB | Folk, Chinese Instrumental Music | 2010 |

专辑名称:发烧三绝赏①·浏阳河 DSD
专辑艺人:群星
音乐类型:民乐
发行公司:广东松竹梅影音(国际唱片)制品有限公司
出版公司:广东音像出版社
ISRC编码:CN-F18-06-651-00/A.J6
发行日期:2010/11

Tracklist:
01 - 映山红 Ying Shan Hong (Red Azalea) ...4:58
Ánh Sơn Hồng
02 - 说句心里话 Say A Word In The Heart ...4:19
Thuyết Cú Tâm Lí Thoại
03 - 绒花 Velvet Flowers ...4:52
Nhung Hoa
04 - 红梅赞 Ode To The Red Plum Blossoms ...5:00
Hồng Mai Tán
05 - 浏阳河 Liuyang River ...4:24
Lưu Dương Hà
06 - 渔家的姑娘在海边 The Fishermen's Daughter At The Seaside ...5:00
Ngư Gia Đích Cô Nương Tại Hải Biên
07 - 南泥湾 Nanni Bay ...4:43
Nam Nê Loan
08 - 心中的玫瑰 The Rose In My Heart ...3:18
Tâm Trung Đích Mân Côi
09 - 沂蒙颂 Yimeng Song (Ode To The Yimeng Mountains) ...4:15
Nghi Mông Tụng
10 - 茉莉花 Jasmine Flower ...4:08
Mạt Lị Hoa
11 - 谁不说俺家乡好 Shui Bu Shuo An Jia Xiang Hao ...4:19
Thùy Bất Thuyết Yêm Gia Hương Hảo
12 - 难忘今宵 Unforgettable This Night ...4:48
Nan Vong Kim Tiêu
13 - 牧羊曲 The Shepherd's Song ...4:41
Mục Dương Khúc

CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue


Other Albums:
Fa Shao San Jue Shang 1 - Liuyang River (浏阳河) (2010) [WAV]
Fa Shao San Jue Shang 2 - Chrysanthemum Terrace (菊花台) (2010) [WAV]
Fa Shao San Jue Shang 3 - Leaving Home (儿行千里) (2010) [WAV]
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE