User config

Search

Categories

[Matouqin] Various Artists - Grassland Love (草原之恋) (2012) [2CD] [FLAC]

Posted by TUE on Sep 6, 2012 with 0 Comments
Various Artists - Grassland Love (草原之恋) [2CD]
| FLAC (Tracks) | 690 MB | Matouqin/Instrumental | 2012 |

专辑中文名: 草原之恋-马头琴精选2CD
艺术家: 扎登巴巴图等中外艺术家
出版社:九州音像出版公司
ISBN: 9787880591750
发行时间: 2012年

Tracklist:
CD1
01. 草原之舞 Cǎo Yuán Zhī Wǔ - Sogen No Mai (04:24)
Thảo Nguyên Chi Vũ
02. 草原上升起不落的太阳 (05:55)
Cǎo Yuán Shàng Shēng Qǐ Bù Luò De Tài Yáng (05:55)
Thảo Nguyên Thượng Thăng Khởi Bất Lạc Đích Thái Dương (05:55)
03. 达玛花 Dá Mǎ Huā (03:50)
Đạt Mã Hoa (03:50)
04. 父亲的草原母亲的河 Fù Qin De Cǎo Yuán Mǔ Qin De Hé (04:44)
Phụ Thân Đích Thảo Nguyên Mẫu Thân Đích Hà (04:44)
05. 嘎达梅林 Gā Dá Méi Lín (05:31)
Ca Đạt Mai Lâm (05:31)
06. 鸿雁 Hóng Yàn (04:02)
Hồng Nhạn (04:02)
07. 蓝色的蒙古高原 Lán Sè De Měng Gǔ Gāo Yuán (04:28)
Lam Sắc Đích Mông Cổ Cao Nguyên (04:28)
08. 鹰之魂 Yīng Zhī Hún (04:23)
Ưng Chi Hồn (04:23)
09. 马头琴传说 ( 苏和的小白马)(05:20)
Mǎ Tóu Qín Chuán Shuō (Sū Hé De Xiǎo Bái Mǎ)
Mã Đầu Cầm Truyền Thuyết (Tô Hòa Đích Tiểu Bạch Mã)
10. 美丽的草原我的家 Měi Lì De Cǎo Yuán Wǒ De Jiā (03:24)
Mỹ Lệ Đích Thảo Nguyên Ngã Đích Gia (03:24)
11. 蒙古人 Měng Gǔ Rén (05:28)
Mông Cổ Nhân (05:28)
12. 梦回 Mèng Huí (05:44)
Mộng Hồi (05:44)

CD2
01. 落阳 Luò Yáng (04:12)
Lạc Dương (04:12)
02. 梦中的姑娘 Mèng Zhòng Dì Gū Niáng (03:58)
Mộng Trúng Đích Cô Nương (03:58)
03. 母亲 Mǔ Qin (04:41)
Mẫu Thân (04:41)
04. 牧歌 Mù Gē (03:33)
Mục Ca (03:33)
05. 神山 Shén Shān (04:39)
Thần San (04:39)
06. 天边 Tiān Biān
Thiên Biên (04:44)
07. 天空 Tiān Kōng (04:13)
Thiên Không (04:13)
08. 天上的风 Tiān Shàng De Fēng (04:53)
Thiên Thượng Đích Phong (04:53)
09. 天堂 Tiān Táng (04:35)
Thiên Đường (04:35)
10. 乌兰巴托之夜 Wū Lán Bā Tuō Zhī Yè (04:55)
Ô Lan Ba Thác Chi Dạ (04:55)
11. 峡谷 Xiá Gǔ (04:31)
Hạp Cốc (04:31)
12. 小摔跤手 Xiǎo Shuāi Jiāo Shǒu (03:12)
Tiểu Suất Giao Thủ (03:12)
Bonus Track:
13. 草原之夜 Cǎo Yuán Zhī Yè
Thảo Nguyên Chi Dạ

MC 1 2 | BD 1 2 | MG 1 2 | Demo1 2 3 | Password: vnltue
© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - Spek - CUETools - WinRAR - XRECODE