User config

Search

Categories

[Erhu] Various Artists - Beloved Erhu Music (二胡情怀 Erhu Qing Huai) (1996) [4CD] [WAV]

Posted by TUE on Oct 11, 2012 with 0 Comments
Various Artists - Beloved Erhu Music [4CD]
Âm Nhạc Cực Phẩm (音乐极品) - Nhị Hồ Tình Hoài (二胡情怀)
| WAV+CUE | 1.32 GB | Erhu/Instrumental | WorldStar Records | 1996 |

Tracklist:
CD 1
01. 一起走过的日子 (粤)/ 来生缘 (国) The Way We Were / Lai Sheng Yuan
Nhất Khởi Tẩu Quá Đích Nhật Tử / Lai Sinh Duyên
02. 秋来秋去 (粤)/ 哭砂 (国) Autumn Is Coming Around / Ku Sha
Thu Lai Thu Khứ / Khốc Sa
03. 只愿一生爱一人 (粤)/ 让我一次爱个够 (国) You're The Only One I Love
Chỉ Nguyện Nhất Sinh Ái Nhất Nhân / Nhượng Ngã Nhất Thứ Ái Cá Cú
04. 明天你是否依然爱我 (国) Will You Still Love Me Tomorrow
Minh Thiên Nễ Thị Phủ Y Nhiên Ái Ngã
05. 相逢何必曾相识 (粤) To Know Him Is To Love Him
Tương Phùng Hà Tất Tằng Tương Thức
06. 恋曲 1990(国)/ 阿郎恋曲 (粤) Love Song 1990
Luyến Khúc 1990 /A Lang Luyến Khúc
07. 爱不完 (粤) Everlasting Love
Ái Bất Hoàn
08. 我是一只小小鸟 (国) I'm A Little Bird
Ngã Thị Nhất Chỉ Tiểu Tiểu Điểu
09. 爱情的故事 (国) Love Story
Ái Tình Đích Cố Sự
10. 皇后大道东 (粤) Queen's Road East
Hoàng Hậu Đại Đạo Đông
11. 无言的结局 (国)/ 难言再见 (粤) Never Ending Story
Vô Ngôn Đích Kết Cục /Nan Ngôn Tái Kiến
12. 对不起, 我爱你 (粤)/ 爱还是不要说的好 (国) Sorry, I Love You
Đối Bất Khởi,Ngã Ái Nễ / Ái Hoàn Thị Bất Yếu Thuyết Đích Hảo

CD 2
01. 其实你不懂我的心 (国)/ 诺言 (粤) Can't Read My Heart
Kỳ Thực Nễ Bất Đổng Ngã Đích Tâm /Nặc Ngôn
02. 今夜你会不会来 (粤) Will You Come Back Tonight?
Kim Dạ Nễ Hội Bất Hội Lai
03. 你知道我在等你吗 (国) Right Here Waiting
04. 我是不是该安静的走开 (国) Leave You Silently
05. 天若有情 (粤)/ 追梦人 (国) If Heaven Has Love
Thiên Nhược Hữu Tình / Truy Mộng Nhân
06. 梦醒时分 (国)/ 思念 (粤) Awakening In Dream
Mộng Tỉnh Thời Phận /Tư Niệm
07. 再会了 (粤)/ 不要再提我的名字 (国) Farewell
08. 我终于失去了你 (国) Love Is Over
09. 大约在冬季 (国)/ 别话 (粤) Almost In Winter
Đại Ước Tại Đông Quý /Biệt Thoại
10. 我不在乎 (国) I Really Don't Care
Ngã Bất Tại Hồ
11. 缘尽 (粤)/ 如果你是我的传说 (国) Faded Love
Duyên Tận / Như Quả Nễ Thị Ngã Đích Truyền Thuyết
12. 你是我胸口永远的痛 (国)/ 温柔的你 (粤) Forever Pain In My Heart
Nễ Thị Ngã Hung Khẩu Vĩnh Viễn Đích Thống /Ôn Nhu Đích Nễ

CD 3
01. 真我的风采 (粤)/ 相思比梦长 (国) My Real Life
Chân Ngã Đích Phong Thái / Tương Tư Bỉ Mộng Trường
02. 每天爱你多一些 (粤)/ 你在他乡 (国) I'll Always Love You
03. 男儿当自强 (粤)/(国) Brave Warrior
Nam Nhi Đương Tự Cường /
04. 地久天长 (粤)/ 一个人 (国) Eternity
Địa Cửu Thiên Trường / Nhất Cá Nhân
05. 葬心 (国) Buried My Heart
Táng Tâm
06. 爱到分离仍是爱 (粤) Never Ending Love
07. 真真假假 (粤)/ 不是每个恋曲都有美好回忆 (国) True Or False
Chân Chân Giả Giả / Bất Thị Mỗi Cá Luyến Khúc Đô Hữu Mỹ Hảo Hồi Ức
08. 明明白白我的心 (国)/ 现实就是现实 (粤) You Should Know Me
Minh Minh Bạch Bạch Ngã Đích Tâm /Hiện Thực Tựu Thị Hiện Thực
09. 滚滚红尘 (国)/(粤) Life Is A Drag
Cổn Cổn Hồng Trần /
10. 潇洒走一回 (国) Take It Easy
Tiêu Sái Tẩu Nhất Hồi
11. 友爱长存 (粤) Friends For Life
Hữu Ái Trường Tồn
12. 是不是这样的夜晚你才会这样的想起我 (国)/(粤)
Remembrance On This Special Night

CD 4
01. 还是觉得你最好 (粤)/ 你给我的爱最多 (国) You're The Best Of My Life
02. 相思风雨中 (粤) Missing In Rainy Days
Tương Tư Phong Vũ Trung
03. 弯弯的月亮 (国)/(粤) Bending Moon
Loan Loan Đích Nguyệt Lượng
04. 红尘 (粤) World Of Affairs
Hồng Trần
05. 流言 (国) Rumours
Lưu Ngôn
06. 仍是这样爱你 (粤)/ 坦白 (国) I Still Love You
07. 难以抗拒你容颜 (国)/ 情难自控 (粤) Can't Resist Your Charm
08. 情人知己 (粤)/ 让我欢喜让我忧 (国) Friend Or Lover
Tình Nhân Tri Kỷ / Nhượng Ngã Hoan Hỉ Nhượng Ngã Ưu
09. 晚秋 (粤) Late Autumn
Vãn Thu
10. 选择 (国) Choices
Tuyển Trạch
11. 容易受伤的女人 (粤) The Fragile Woman
Dung Dịch Thụ Thương Đích Nữ Nhân
12. 明日世界终结时 (粤)/ 那一场风花雪月的事 (国) The End Of The World

4Files | PC | YD | CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue


© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - Spek - CUETools - WinRAR - XRECODE