-->

User config

Search

Categories

[Instrumental] Various Artists - Official Music (官方乐典) (2013) [WAV]

Posted by Trung Tue on Mar 10, 2015 with 0 Comments
Various Artists - Official Music (官方乐典) (2013)
| WAV+CUE | 426MB | Chinese Instrumental Music | Cover Included |

专辑名称:官方乐典 (紫银合金AQCD)
专辑艺人:群星
发行公司:广东东昇影视文化传播有限公司
出版公司:珠影白天鹅音像出版
ISBN:978-7-88542-000-0
发行时间:2013年08月

Tracklist:
01 - 万物生 Wan Wu Sheng ...4:37
Vạn Vật Sanh
02 - 青藏高原 The Qinghai-Tibet Plateau ...3:33
Thanh Tạng Cao Nguyên
03 - 达古拉 Daguula ...4:27
Đạt Cổ Lạp
04 - 坐上火车去拉萨 Boarded The Train To Lhasa ...4:32
Tọa Thượng Hỏa Xa Khứ Lạp Tát
05 - 梦驼铃 Dream Of The Camel Bell ...3:55
Mộng Đà Linh
06 - 我要去西藏 I'm Going To Tibet ...4:50
Ngã Yếu Khứ Tây Tạng
07 - 我和草原有个约定 The Commitment Between Grassland And Me ...4:17
Ngã Hòa Thảo Nguyên Hữu Cá Ước Định
08 - 梦中的唐古拉 Tanggula Mountains in My Dream ...5:08
Mộng Trung Đích Đường Cổ Lạp
09 - 高原蓝 The Blue Of Plateau ...5:05
Cao Nguyên Lam
10 - 美丽的康定溜溜的城 Mei Li De Kang Ding Liu Liu De Cheng ...4:13
Mỹ Lệ Đích Khang Định Lưu Lưu Đích Thành
11 - 成吉思汗的传说 Genghis Khan's Legend ...4:47
Thành Cát Tư Hãn Đích Truyền Thuyết
12 - 遇上你是我的缘 Destiny Leads Me To You ...3:51
Ngộ Thượng Nễ Thị Ngã Đích Duyên
13 - 乌苏里船歌 Chanty Of Wusuli ...5:02
Ô Tô Lý Thuyền Ca

CM | BD | MG | Demo1 2 | Password: vnltue


Other Albums:
Various Artists - Official Music (官方乐典) (2013) [WAV]
Various Artists - Official Music 2 (官方乐典2) (2013) [WAV]
Zhang Yi (张毅) - Official Music 3 (官方乐典3) (2014) [WAV]
Guan Fang Yin Le (官方音乐 Official Music) (2008) [MDF]
Guan Fang Yin Le II (官方音乐II Official Music II) (2009) [WAV]
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE