-->

User config

Search

Categories

[Guzheng] Zhou Zhan (周展) - Cha Ji (侘寂) (2016) [WAV]

Posted by Trung Tue on Mar 19, 2017 with 0 Comments
Zhou Zhan (周展) - Cha Ji (侘寂)
| WAV (Tracks) | 348MB | Guzheng/Instrumental | 2016 |

专辑名称:侘寂 HDCD
专辑艺人:周展 (古筝)
出品公司:广东龙源音像有限公司
出版公司:广东音像出版社有限公司
ISBN:978-7-7984-0647-4
发布时间:2016年06月17日

Tracklist:
01.疏影入云 Shū Yǐng Rù Yún
Sơ Ảnh Nhập Vân
02.微风细雨岸 Wēi Fēng Xì Yǔ Àn
Vi Phong Tế Vũ Ngạn
03.大隐之境 Dà Yǐn Zhī Jìng
Đại Ẩn Chi Cảnh
04.和风送迩遐 Hé Fēng Sòng Ěr Xiá
Hòa Phong Tống Nhĩ Hà
05.此生彼岸 Cǐ Shēng Bǐ Àn
Thử Sinh Bỉ Ngạn
06.山水朦胧意 Shān Shuǐ Méng Lóng Yì
Sơn Thủy Mông Lông Ý
07.拂云揽清月 Fú Yún Lǎn Qīng Yuè
Phất Vân Lãm Thanh Nguyệt
08.虚实相生 Xū Shí Xiàng Shēng
Hư Thực Tương Sinh
09.古筝禅境 Gǔ Zhēng Chán Jìng
Cổ Tranh Thiền Cảnh
10.无上清凉 Wú Shàng Qīng Liáng
Vô Thượng Thanh Lương

PC | YD | CM | BD | MG | Demo1 2 | Password: vnltue
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE