Thursday, June 4, 2009

[Violin, Orchestral] Cindy Chen - Poetry Of Violin - Eden (伊甸园) (2005) [WAV]

Cindy Chen - Poetry Of Violin - Eden (伊甸园)
| WAV+CUE | 422MB | Violin, Orchestral, Instrumental | 2005 |

专辑名称: 如诗如画小提琴·伊甸园
专辑艺人:陈蓉晖(Cindy Chen)
出版公司:广州太平洋影音公司
ISRC:CN-F12-00-414-00/A.J6
发行日期:2005

Tracklist:
01 - 我的祖国 My Motherland ...5:05
Ngã Đích Tổ Quốc
02 - 伊甸园(一) Eden I ...5:18
Y Điện Viên I
03 - 在那遥远的地方 A Place Faraway ...4:13
Tại Na Dao Viễn Đích Địa Phương
04 - 梦草原 Dream On The Prairie ...5:58
Mộng Thảo Nguyên
05 - 星空童谣 Starry Sky, A Child Ballad ...5:25
Tinh Không Đồng Dao
06 - 天边的骆驼 Camels On The Horizon ...5:25
Thiên Biên Đích Lạc Đà
07 - 遥远的小渔村 A Small Fishing Village Afar ...5:52
Dao Viễn Đích Tiểu Ngư Thôn
08 - 伊甸园(二) Eden II ...5:19
Y Điện Viên II
09 - 青藏高原 Qingzang Plateau ...4:50
Thanh Tàng Cao Nguyên
10 - 小河淌水 A Gurgling Brook ...5:24
Tiểu Hà Thảng Thủy
11 - 真的好想你 Missing You Truly ...5:18
Chân Đích Hảo Tưởng Nễ
12 - 天使 Angel ...4:24
Thiên Sứ

CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue

  © All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft

0 Comments:

Post a Comment