User config

Search

Categories

[Hulusi, Folk] Tan Yanjian - Bottle Gourd - Special Of The 3rd Sister Of The Liu's (2004) [WAV]

Posted by TUE on Nov 25, 2009 with 0 Comments
Tan Yan Jian - Bottle Gourd - Special Of The 3rd Sister Of The Liu's
Đàm Viên Kiện - Hồ Lô Ti - Lưu Tam Thư (Liu San Jie)
| WAV+CUE | 399 MB | Hulusi, Pipa, Dizi | Folk/Instrumental | 2004 |

专辑中文名: 《刘三姐》 葫芦丝专辑
原曲作者:雷振邦
葫芦丝演奏:谭炎健 Tan Yan Jian
野山笛伴奏:谭炎健
琵琶伴奏:缪晓铮 Miao Xiao Zheng
乐队伴奏:广州交响乐团
专辑出品:广东杰盛音像
发行时间: 2004年
ISRC CN-A63-04-301-00/A.J6

Tracklist:
01.只有山歌敬亲人 Chỉ Hữu San Ca Kính Thân Nhân
Zhi Yǒu Shan Ge Jìng Qin Rén
02.眼望青山难出笼 Nhãn Vọng Thanh San Nan Xuất Lung
Yăn Wàng Qing Shan Nán Chu Lóng
03.山歌好比春江水 San Ca Hảo Tỉ Xuân Giang Thủy
Shan Ge Hǎo Bǐ Chun Jiang Shuĭ
04.心想唱歌就唱歌 Tâm Tưởng Xướng Ca Tựu Xướng Ca
Xin Xiăng Chàng Ge Jiù Chàng Ge
05.采茶姐妹上茶山 Thải Trà Tả Muội Thượng Trà San
Căi Chá Jiĕ Mò Shàng Chá Shan
06.金丝绣袋送给哥 Kim Ti Tú Đại Tống Cấp Ca
Jin Si Xiù Dài Sòng Gĕi Ge
07.刀切莲藕丝不断 Đao Thiết Liên Ngẫu Ti Bất Đoạn
Dao Qie Lián Ǒu Si Bù Duàn
08.患难结交情谊合 Hoạn Nan Kết Giao Tình Nghị Hiệp
Huàn Nán Jié Jiao Qíng Yí Hé
09.不是仙家不是神 Bất Thị Tiên Gia Bất Thị Thần
Bù Shì Xian Jia Bù Shì Shén
10.我看明月顺水流 Ngã Khán Minh Nguyệt Thuận Thủy Lưu
Wǒ Kàn Míng Yuè Shùn Shuĭ Liú
11.山顶有花山脚香 San Dính Hữu Hoa San Cước Hương
Shan Dĭng Yǒu Hua Shan Jiăo Xiang
12.山歌不唱忧愁多 San Ca Bất Xướng Ưu Sầu Da
Shan Ge Bù Chàng You Chóu Duo
13.砍柴过岭又过坡 Khảm Sài Quá Lĩnh Hựu Quá Pha
Kăn Chái Guò Lĭng Yòu Guò Bo
14.世上哪见树缠藤 Thế Thượng Ná Kiến Thụ Triền Dằng
Shì Shàng Nǎ Jiàn Shù Chán Téng
15.花针引线线穿针 Hoa Châm Dẫn Tuyến Tuyến Xuyên Châm
Hua Zhen Yĭn Xiàn Xiàn Chuan Zhen

CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue

© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE