-->

User config

Search

Categories

[Instrumental] Various Artists - Capriccio On The Western Regions (西域幻想) (2010) [NRG]

Posted by Trung Tue on May 13, 2012 with 0 Comments
Various Artists - Capriccio On The Western Regions (西域幻想) (2010)
| NRG (Audio CD Image) | 384MB | Chinese New Age, Instrumental | Covers |

专辑名称:西域幻想
专辑艺人:群星
出品公司:天弦唱片 Tianxian Music
出版:广东音像出版社
唱片编号:CN-F18-10-324-00/A.J6
发行时间:2010年05月

Tracklist:
01 - 香妃恋歌 (维吾尔族民歌) Xiang Fei Lian Ge
Hương Phi Luyến Ca
02 - 可爱的一朵玫瑰花 (哈萨克族民歌) A Lovely Rose
Khả Ái Đích Nhất Đóa Mai Côi Hoa
03 - 吐鲁番的葡萄熟了 The Turpan Grapes Are Ripe
Thổ Lỗ Phiên Đích Bồ Đào Thục Liễu
04 - 欢乐的塔塔尔 (塔塔尔族民歌) Huan Le Di Tatar
Hoan Lạc Đích Tháp Tháp Nhĩ
05 - 燕子(哈萨克族民歌) Swallow
Yến Tử
06 - 祝福天山 (维吾尔族民歌) Zhu Fu Tian Shan
Chúc Phúc Thiên Sơn
07 - 吉姆乃 (新疆民歌) Ji Mu Nai
Cát Mỗ Nãi
08 - 花儿为什么这样红 (电影“冰山上的来客”主题曲) Why The Flowers Are So Red
Hoa Nhân Vi Thập Yêu Giá Dạng Hồng
09 - 阿拉木汗 (维吾尔族民歌) Alamuhan
A Lạp Mộc Hãn
10 - 牡丹汗 (维吾尔族民歌) Mudanhan
Mẫu Đan Hãn
11 - 阿拉木图的爱 Love Of Alamutu
A Lạp Mộc Đồ Đích Ái
12 - 披着羊皮的狼 Wolf With Goat's Skin

Source CD from CR7_Real
CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue

© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE