-->

User config

Search

Categories

[Instrumental] VA - Leisurely And Carefree - Woman's Tea (女人·茶) (2006) [APE]

Posted by TUE on Sep 1, 2012 with 0 Comments
VA - Leisurely And Carefree - Woman's Tea (女人·茶)
| APE+CUE | 415 MB | Various Instruments | 2006 |

专辑中文名: 女人·茶
艺术家: 群星
音乐类型: 纯乐
发行时间: 2006年
出版:民族音像出版社
发行:广东龙源音像有限公司
唱片编号:FC070
ISRC:CN-M06-04-0059-0/A. J6

Tracklist:
01. 在水一方 (钢琴) In One Party Of Water
Tại Thủy Nhất Phương (Piano)
02. 水上人 (小提琴) Water People
Thủy Thượng Nhân (Violin)
03. 世界多美丽 (排箫) World Beautiful
Thế Giới Đa Mỹ Lệ (Bài Tiêu)
04. 又见炊烟 (双簧管) See The Chimneys Again
Hựu Kiến Xuy Yên (Oboe)
05. 夜来香 (长笛) Tuberosa
Dạ Lai Hương (Trường Địch)
06. 一帘幽梦 (萨克斯) Remote Dreams
Nhất Liêm U Mộng (Saxophone)
07. 你怎么说 (钢琴) How Do You Say
Nễ Chẩm Yêu Thuyết (Piano)
08. 云河 (排箫) Cloud River
Vân Hà (Bài Tiêu)
09. 何日君再来 (小号) When You Comes Again
Hà Nhật Quân Tái Lai (Tiểu Hiệu)
10. 人间桃花 (小提琴) Peach Blossom Of World
Nhân Gian Đào Hoa (Violin)
11. 忘记他 (双簧管) Forget Him
Vong Kí Tha (Oboe)
12. 初恋的地方 (钢琴) The Place Of First Love
Sơ Luyến Đích Địa Phương (Piano)
13. 小城故事 (排箫) Story Of Small City
Tiểu Thành Cố Sự (Bài Tiêu)
14. 北国之春 (小号) The Spring Of The Northern Part
Bắc Quốc Chi Xuân (Tiểu Hiệu)
15. 谢谢你常记得我 (萨克斯) Thank You For Remembering Me
Tạ Tạ Nễ Thường Kí Đắc Ngã (Saxophone)
16. 一个小心愿 (长笛) A Small Wish
Nhất Cá Tiểu Tâm Nguyện (Trường Địch)
17. 爱像一首歌 (小提琴) The Love Like A Song
Ái Tượng Nhất Thủ Ca (Violin)
18. 山茶花 (钢琴) The Camellia's Flower
Sơn Trà Hoa (Piano)
19. 东山飘雨西山晴 (小号) East Mountain Rain Western Hills Fine
Đông San Phiêu Vũ Tây San Tình (Tiểu Hiệu)
20. 偿还 (萨克斯) Repay
Thường Hoàn (Saxophone)

CM | BD | MG | Demo1 2 3 | Password: vnltue


Other Albums:
Leisurely And Carefree - Woman's Tea (女人·茶) (2006) [APE]
Leisurely And Carefree - Go To Eat Tea (吃茶去) (2005) [WAV]
Leisurely And Carefree - Musical Tea (琴心茶韵) (2004) [FLAC]
© I am gradually removing the ADF.ly links from my website because ADF.ly has been sold to Linkvertise, and the advertising method used by Linkvertise annoys me. Since the number of ADF.ly links on my website is very large (>15000 links), I will work on it gradually in my free time while also updating broken links!

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE