User config

Search

Categories

[Folk/Instrumental] Various Artists - Pin Cha Qing Yin Yue Vol.1-2 (品茶轻音乐) (2004) [4CD] [APE]

Posted by TUE on Apr 3, 2013 with 0 Comments
Various Artists - Pin Cha Qing Yin Yue Vol.1-2 (品茶轻音乐) [4CD]
| APE+CUE | 1.47 GB | Folk/Instrumental | Covers | 2004 |

专辑中文名: 品茶轻音乐·极品典藏专辑
艺术家: 动感唱片
音乐类型: 民乐
发行时间: 2004年

Tracklist:
Pin Cha Qing Yin Yue Vol.1 (品茶轻音乐1) CD1
01 - 清流映明月 Qīng Liú Yìng Míng Yuè
Thanh Lưu Ánh Minh Nguyệt
02 - 月光小夜曲 Yuè Guāng Xiǎo Yè Qǔ
Nguyệt Quang Tiểu Dạ Khúc
03 - 一剪梅 Yī Jiǎn Méi
Nhất Tiễn Mai
04 - 梦醒时分 Mèng Xǐng Shí Fèn
Mộng Tỉnh Thời Phân
05 - 帝女花 Dì Nǚ Huā
Đế Nữ Hoa
06 - 相识是缘分 Xiàng Shí Shì Yuán Fèn
Tương Thức Thị Duyên Phận
07 - 昨夜星辰 Zuó Yè Xīng Chén
Tạc Dạ Tinh Thần
08 - 只有情永在 Zhī Yǒu Qíng Yǒng Zài
Chỉ Hữu Tình Vĩnh Tại
09 - 苏三采茶 Sū Sān Cǎi Chá
Tô Tam Thải Trà
10 - 未识绮罗香 Wèi Shí Qǐ Luó Xiāng
Vị Thức Ỷ La Hương
11 - 在水中央 Zài Shuǐ Zhōng Yāng
Tại Thủy Trung Ương
12 - 雪里红 Xuě Lǐ Hóng
Tuyết Lí Hồng
13 - 魂牵旧梦 Hún Qiān Jiù Mèng
Hồn Khiên Cựu Mộng
14 - 我只在乎你 Wǒ Zhī Zài Hū Nǐ
Ngã Chỉ Tại Hồ Nễ
15 - 心有千千结 Xīn Yǒu Qiān Qiān Jié
Tâm Hữu Thiên Thiên Kết
16 - 永远的微笑 Yǒng Yuǎn De Wēi Xiào
Vĩnh Viễn Đích Vi Tiếu
17 - 愿嫁汉家郎 Yuàn Jià Hàn Jiā Láng
Nguyện Giá Hán Gia Lang
18 - 昨夜你对我一笑 Zuó Yè Nǐ Duì Wǒ Yī Xiào
Tạc Dạ Nễ Đối Ngã Nhất Tiếu

Pin Cha Qing Yin Yue Vol.1 (品茶轻音乐1) CD2
01 - 南屏晚钟 Nán Píng Wǎn Zhōng
Nam Bình Vãn Chung
02 - 庭院深深 Tíng Yuàn Shēn Shēn
Đình Viện Thâm Thâm
03 - 海上花 Hǎi Shàng Huā
Hải Thượng Hoa
04 - 天涯歌女 Tiān Yá Gē Nǚ
Thiên Nhai Ca Nữ
05 - 偏偏喜欢你 Piān Piān Xǐ Huān Nǐ
Thiên Thiên Hỉ Hoan Nễ
06 - 秦淮河畔 Qín Huái Hé Pàn
Tần Hoài Hà Bạn
07 - 浪子心声 Làng Zǐ Xīn Shēng
Lãng Tử Tâm Thanh
08 - 魂牵旧人 Hún Qiān Jiù Rén
Hồn Khiên Cựu Nhân
09 - 梦里相思 Mèng Lǐ Xiàng Sī
Mộng Lí Tương Tư
10 - 秋水伊人 Qiū Shuǐ Yī Rén
Thu Thủy Y Nhân
11 - 人隔万重山 Rén Gé Wàn Zhòng Shān
Nhân Cách Vạn Trùng San
12 - 往事如烟 Wǎng Shì Rú Yān
Vãng Sự Như Yên
13 - 送郎一朵牵牛花 Sòng Láng Yī Duǒ Qiān Niú Huā
Tống Lang Nhất Đóa Khiên Ngưu Hoa
14 - 蓝色的梦 Lán Sè De Mèng
Lam Sắc Đích Mộng
15 - 采槟榔 Cǎi Bīn Láng
Thái Tân Lang
16 - 采红菱 Cǎi Hóng Líng
Thải Hồng Lăng
17 - 大地回春 Dà Dì Huí Chūn
Đại Địa Hồi Xuân
18 - 凤凰于飞 Fèng Huáng Yú Fēi
Phượng Hoàng Vu Phi

Pin Cha Qing Yin Yue Vol.2 (品茶轻音乐2) CD1
01 - 不装饰你的梦 Don't Decorate Your Dream
Bất Trang Sức Nễ Đích Mộng
02 - 万水千山总是情 Wàn Shuǐ Qiān Shān Zǒng Shì Qíng
Vạn Thủy Thiên San Tổng Thị Tình
03 - 红楼梦 Hóng Lóu Mèng
Hồng Lâu Mộng
04 - 禅院钟声 Chán Yuàn Zhōng Shēng
Thiền Viện Chung Thanh
05 - 分飞燕 Fèn Fēi Yàn
Phân Phi Yến
06 - 春风吻上我的脸 Chūn Fēng Wěn Shàng Wǒ De Liǎn
Xuân Phong Vẫn Thượng Ngã Đích Kiểm
07 - 岷江夜曲 Mín Jiāng Yè Qǔ
Dân Giang Dạ Khúc
08 - 叹十声 Tàn Shí Shēng
Thán Thập Thanh
09 - 今宵多珍重 Jīn Xiāo Duō Zhēn Zhòng
Kim Tiêu Đa Trân Trọng
10 - 前世注定 Qián Shì Zhù Dìng
Tiền Thế Chú Định
11 - 情人的眼泪 Qíng Rén De Yǎn Lèi
Tình Nhân Đích Nhãn Lệ
12 - 神秘女郎 Shén Mì Nǚ Láng
Thần Bí Nữ Lang
13 - 我是痴情无限 Wǒ Shì Chī Qíng Wú Xiàn
Ngã Thị Si Tình Vô Hạn
14 - 心里的火花 Xīn Lǐ De Huǒ Huā
Tâm Lí Đích Hỏa Hoa
15 - 夜来香 Yè Lái Xiāng
Dạ Lai Hương
16 - 月亮弯弯照九州 Yuè Liàng Wān Wān Zhào Jiǔ Zhōu
Nguyệt Lượng Loan Loan Chiếu Cửu Châu
17 - 缘 Yuán
Duyên
18 - 最后一次拥抱 Zuì Hòu Yī Cì Yōng Bào
Tối Hậu Nhất Thứ Ủng Bão

Pin Cha Qing Yin Yue Vol.2 (品茶轻音乐2) CD2
01 - 明月千里寄相思 Míng Yuè Qiān Lǐ Jì Xiàng Sī
Minh Nguyệt Thiên Lí Kí Tương Tư
02 - 蔓莉 Màn Lì
Mạn Lị
03 - 总有一天等到你 Zǒng Yǒu Yī Tiān Děng Dào Nǐ
Tổng Hữu Nhất Thiên Đẳng Đáo Nễ
04 - 不了情 Bú Le Qíng
Bất Liễu Tình
05 - 京华春梦 Jīng Huá Chūn Mèng
Kinh Hoa Xuân Mộng
06 - 啼笑姻缘 Tí Xiào Yīn Yuán
Đề Tiếu Nhân Duyên
07 - 风雨同路 Fēng Yǔ Tóng Lù
Phong Vũ Đồng Lộ
08 - 何日君再来 Hé Rì Jun1 Zài Lái
Hà Nhật Quân Tái Lai
09 - 上花轿 Shàng Huā Jiào
Thượng Hoa Kiệu
10 - 渔光曲 Yú Guāng Qǔ
Ngư Quang Khúc
11 - 梦 Mèng
Mộng
12 - 葡萄成熟时 Pú Táo Chéng Shú Shí
Bồ Đào Thành Thục Thì
13 - 情锁 Qíng Suǒ
Tình Tỏa
14 - 晚霞 Wǎn Xiá
Vãn Hà
15 - 我怎能离开你 Wǒ Zěn Néng Lí Kāi Nǐ
Ngã Chẩm Năng Li Khai Nễ
16 - 相思泪 Xiàng Sī Lèi
Tương Tư Lệ
17 - 一朵小花 Yī Duǒ Xiǎo Huā
Nhất Đóa Tiểu Hoa
18 - 月落乌啼 Yuè Luò Wū Tí
Nguyệt Lạc Ô Đề

BD 1 2 | MG 1 2 | Demo1 2 | Password: vnltue

© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - Spek - CUETools - WinRAR - XRECODE