-->

User config

Search

Categories

[Guzheng] Duan Yin Ying - National Beauty And Heavenly Fragrance (国色天香) (2016) [WAV]

Posted by TUE on Mar 2, 2016 with 0 Comments
Duan Yin Ying - National Beauty And Heavenly Fragrance (2016)
Đoàn Ngân Oánh (段银莹) - Quốc Sắc Thiên Hương (国色天香)
| WAV+CUE | 437MB | Guzheng/Folk/Instrumental | 2016 |

专辑名称:国色天香
专辑艺人:段银莹
出版公司:广东音像出版社有限公司
发行公司:广州乐升文化传播有限公司
策划制作:乐升唱片
ISBN:978-7-7984-0477-7
发行时间:2016年01月

Tracklist:
01.春江花月夜 Chūn Jiāng Huā Yuè Yè
Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ
02.青花瓷 Blue And White Porcelain
Thanh Hoa Từ
03.清明雨上 Qīng Míng Yǔ Shàng
Thanh Minh Vũ Thượng
04.开悟 Kāi Wù
Khai Ngộ
05.高山流水 High Mountain And Floating Water
Cao San Lưu Thủy
06.莫斯科郊外的晚上 Moscow Suburban Nights
Mạc Tư Khoa Giao Ngoại Đích Vãn Thượng
07.莲的心事 Lián De Xīn Shì
Liên Đích Tâm Sự
08.新贵妃醉酒 Xīn Guì Fēi Zuì Jiǔ
Tân Quý Phi Túy Tửu
09.珍惜 Zhēn Xī
Trân Tích
10.一生爱你千百回 Yī Shēng Ài Nǐ Qiān Bǎi Huí
Nhất Sanh Ái Nễ Thiên Bách Hồi
11.明月夜 Míng Yuè Yè
Minh Nguyệt Dạ
12.卷珠帘 Pearl-decorated Curtain Rolled Up
Quyển Châu Liêm
13.茉莉花香 Jasmine Flower
Mạt Lị Hoa Hương

YD | CM | BD | MG | Demo1 2 3 | Password: vnltue


Other Albums:
Duan Yinying - Leslie Cheung Guzheng Edition (张国荣古筝版) (2006) [APE]
Duan Yinying - Qin Qian Mei Ren Yin (琴牵美人吟) (2006) [APE]
Duan Yinying - Guo Yue Zui Zheng (国乐醉筝) (2010) [WAV]
Duan Yinying - Qin Qian Mei Ren Yin II (琴牵美人吟II) (2011) [WAV]
Duan Yinying - National Beauty And Heavenly Fragrance (2016) [WAV]
© I am gradually removing the ADF.ly links from my website because ADF.ly has been sold to Linkvertise, and the advertising method used by Linkvertise annoys me. Since the number of ADF.ly links on my website is very large (>15000 links), I will work on it gradually in my free time while also updating broken links!

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE