-->

User config

Search

Categories

[Folk/Instrumental] VA - Musical Picturesque Scene - Perfect Conjugal Bliss (花好月圆) (2008) [WAV]

Posted by TUE on Nov 17, 2010 with 0 Comments
Musical Picturesque Scene - Perfect Conjugal Bliss (花好月圆)
Âm Nhạc Họa Quyển 4 - Hoa Hảo Nguyệt Viên
| WAV+CUE | 411MB | Folk Music/Instrumental | Chinese | 2008 |

专辑中文名: 音乐画卷 (肆)·花好月圆
艺术家: 群星
音乐类型: 民乐
发行公司:广东火烈鸟文化发展有限公司
出版公司:深圳音像公司
ISRC:CN-F29-08-343-00/A.J6
发行时间: 2008年10月21日
地区: 大陆

Tracklist:
01. 童话 Tóng Huà
Đồng Thoại
02. 后来 Hòu Lái
Hậu Lai
03. 春光美 Chūn Guāng Měi
Xuân Quang Mỹ
04. 光阴的故事 Guāng Yīn De Gù Shì
Quang Âm Đích Cố Sự
05. 太多 Tài Duō
Thái Đa
06. 美丽心情 Měi Lì Xīn Qíng
Mỹ Lệ Tâm Tình
07. 我不够爱你 Wǒ Bù Gòu Ài Nǐ
Ngã Bất Cấu Ái Nễ
08. 最浪漫的事 Zuì Làng Màn De Shì
Tối Lãng Mạn Đích Sự
09. 很爱很爱你 Hěn Ài Hěn Ài Nǐ
Ngận Ái Ngận Ái Nễ
10. 外面的世界 Wài Miàn Dī Shì Jiè
Ngoại Diện Đích Thế Giới
11. 约定 Yuē Dìng
Ước Định
12. 遇见 Yù Jiàn
Ngộ Kiến
13. 醉清风 Zuì Qīng Fēng
Túy Thanh Phong

FF | MC | BD | MG | Demo | Password: vnltue

Other Albums:
Musical Picturesque Scene 1 - Singing And Dancing (歌舞升平) [WAV]
Musical Picturesque Scene 2 - Love Affair (风花雪月) [WAV]
Musical Picturesque Scene 3 - Glory Stage (舞榭歌台) [WAV]
Musical Picturesque Scene 4 - Perfect Conjugal Bliss (花好月圆) [WAV]
© I am gradually removing the ADF.ly links from my website because ADF.ly has been sold to Linkvertise, and the advertising method used by Linkvertise annoys me. Since the number of ADF.ly links on my website is very large (>15000 links), I will work on it gradually in my free time while also updating broken links!

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE